جمعه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۱

آی کیو! توهین به مسلمانان، نشان از روشنفکری تو نیست، دلیل کندذهنی توست که نمی فهمی بین روشنگری و نژادپرستی فرق بسیار است...!

خلاصه:
تحقیر و فحاشی به پیروان یک دین خاص، از منظر حقوق بشر //حال حکایت افرادی است که فکر می کنند فحاشی به مسلمانان، روشنگری است/ فرق بسیاری است بین اینکه من بگویم اسلام بد است، با اینکه بگویم مسلمان ها انسان های بدی هستند...!/می توان یک عقیده را نقد کرد، حتی به آن عقیده توهین کرد و مسخره اش کرد، اما نمی توان به پیروان آن عقیده توهین کرد. / احمق بودن نژادپرست ها(!): / الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:اینکه من چه دینی دارم، به خودم مربوط است، صد البته که شما می توانید آن دین را نقد کنید، اما حق ندارید به من توهین کنید، چون  من دین خاصی را انتخاب کرده ام، یا اینکه در جامعه ای بزرگ شده ام که به دین خاصی اعتقاد دارند! این گناه من نیست!

مبری باد جنبش روشنفکری ایران، از وجود اشخاصی که با فحاشی به مسلمانان، تصور می کنند روشنگری می کنند! روشنفکر برای روشنگری از زبان منطق و عقل استفاده می کند، نه آزار و تحقیر همنوعان خود! 

حکایتی بامزه است که:

"گروهی، مشغول پخت آش بودند و هر کسی یکی از محتویات را اضافه کرده بود، یکی گوشت آورده بود و دیگری نخود و یکی لوبیا را. به ناگاه، شخصی از راه رسید و موشی مرده را به داخل آن قابلمه آش انداخت و گفت: « من هم شریک پخت آش هستم!» "

به چه زبانی به این اشخاص فحاش باید گفت که شما شریک جنبش روشنفکری و آزادی خواهی نیستید؟! 

حال حکایت افرادی است که فکر می کنند فحاشی به مسلمانان، روشنگری است و مثلا حالا چون در اروپا زندگی می کنند و بعد به مسلمانان به دلیل عقیده آنها و یا رفتار آنها فحاشی می کنند، خیلی روشنفکر محسوب می شوند! هیچ ارتباطی بین روشنفکران ایرانی و کسانی که تلاش می کنند با روشنگری، خرافات را از جامعه بزدایند، با این اشخاص فحاش وجود ندارد!

ناچارم باز به توضیح این مساله بپردازم که اصولا فحاشی، تحقیر یا آزار  مسلمانان، هیچ ربطی به افراد خردگرا ندارد. اصولا کسی که خردگرا است و از بند دین خود را رهانیده است، آنقدر شعور دارد که دریابد نژادپرستی چقدر زننده و زشت است!

در اینجا، به بررسی آزار و تحقیر مسلمانان (یا پیروان یک دین یا عقیده) می پردازم.

تحقیر و فحاشی به پیروان یک دین خاص، از منظر حقوق بشر:

ما دو اصل زیربنایی در اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم، اصل آزادی بیان و اصل آزادی اندیشه:

ماده ی ۱۸:هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ی ۱۹:هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

بر طبق اصل آزادی اندیشه، آزادی هر انسانی برای داشتن هر گونه اعتقادی، به رسمیت شناخته شده است. یعنی من نوعی، می توانم به الله، بودا، یا یک اسپاگیتی پرنده به عنوان آفریننده اعتقاد داشته باشم.

اما در اصل نوزدهم، می بینم که آزاد بیان است و در این اصل، به صراحت حق انتشار اطلاعات و افکار، تضمین گردیده است.

 اصول فوق، هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند. خلاصه ساده این دو اصل این است که من می توانم هر عقیده ای داشته باشم، اما آقای ایکس هم می تواند عقیده و افکار مرا نقد کند.

 در اصول نوزدهم، هیچ شرط و تبصره ای برای آزادی بیان گذاشته نشده است و نگفته که مثلا آزادی بیان در صورتی مورد قبول امضا کنندگان است که به عقاید دیگران توهین نکنید! لذا می توان به صراحت گفت که آزادی توهین به عقاید دیگران، در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

اما در همان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، به صراحت اول از همه  بر رفتار برادرانه تاکید شده است:

ماده ی ۱:تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

از آن گذشته، در ماه هیجده به صراحت گفته شده است:

ماده ی ۱۸:هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

یعنی حق داشتن یک مسلک و یا دین خاص و ابراز آن در محل عمومی، کاملا تضمین شده است. اینکه به مسلمانان بی حرمتی شود و به آنها صرفا به دلیل دینی که اعتقاد دارند، بی احترامی صورت پذیرد، نقض آشکار حقوق بشر است، چرا که با ایجاد وحشت از تحقیر، اجازه داشتن دین در محل عمومی از آنها سلب شده است.

تفاوت بین نقد دین و فحاشی به پیروان یک دین

فرق بسیاری است بین اینکه من بگویم اسلام بد است، با اینکه بگویم مسلمان ها انسان های بدی هستند...!

می توان یک عقیده را نقد کرد، حتی به آن عقیده توهین کرد و مسخره اش کرد، اما نمی توان به پیروان آن عقیده توهین کرد. 

در جمع بندی، می توان گفت که اعتقاد به یک عقیده خاص آزاد است، نقد آن عقیده خاص برای همگان نیز تضمین شده است، اما در عین حال، نمی توان به یک انسان، به صرف داشتن یک عقیده، توهین کرد. می توان عقیده او را نقد کرد، اما حق توهین به خود او را ندارید.

نژاد پرستی چیست؟!

نژاد پرستی را داشتن رفتاری متفاوت با یک گروه خاص می دانند، شیفر می نویسد:

"نژادپرستی به صورت کلی به عمل یا رفتار یا عقیده ای است که بر اساس آن، انسان ها را به گروه های مختلفی تقسیم می کنند و هر دسته را نژادی می نامند. بر اساس آن ایده، هر کسی از آن نژاد خاص باشد، شخصیت یا توانانی خاصی دارد که به او به ارث رسیده است و بر این اساس، آن شخص باید مورد رفتار خاصی قرار گیرد. حال چه آن نژاد را قدر بنهند و یا مورد تحقیر قرار دهند، اسم این کار نژادپرستی می شود. "
منبع: Racism" in R. Schaefer. 2008 Encyclopedia of Race, Ethnicity and Society. SAGE. p. 1113

بر اساس کنوانسیون بین الملی رفع هر نوع تبعیض نژادی، می توان گفت که تحقیر یک انسان به دلیل دین او نیز، نژاد پرستی خوانده می شود، چرا که در این کنوانسیون می خوانیم: (آدرس)

Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and separate action, in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion,...
1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.
 نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.....  
در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعیض‌ نژادی‌" اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.
در این ماده، به صراحت اشعار می دارد که هر گونه رفتاری که منجر شود حقوق اولیه انسان ها، چون آزادی مذهب خدشه دار گردد، رفتار نژادپرستانه است. تحقیر یک مسلمان، صرفا به دلیل مسلمان بودن او، یک نقض آشکارای حقوق بشر  و بر اساس این کنوانسیون، مصداق بارز نژاد پرستی است.

همینطور در کتاب فرهنگ سیاسی دکتر آشوری، می خوانیم:

"نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست شناسی مانند دین، آداب، زبان و... رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده‌است."

آیا بد رفتاری با پیروان یک دین، نژادپرستی محسوب می شود؟
در بالا با ذکر چند مثال از چند منبع مختلف، نشان دادم که ساده ترین تعریف نژاد پرستی، بد رفتاری با یک اقلیت، و دسته بندی آنها بر اساس چیزی که به ارث برده اند، نژادپرستی می داند. 

اسلام نیز به نوعی به مسلمانان به ارث می رسد، هر کودکی از زمان تولد از پدر و مادر مسلمان، مسلمان خوانده می شود و از کودکی آنقدر او را شستشوی مغزی می دهند، تا مسلمان شناخته شود. 

صد البته که این رفتاری غیر انسانی با یک کودک است، اما واقعیت این است تقریبا همه مسلمانان، به نوعی اسلام را به ارث برده اند و خود در انتخاب این دین، نقشی نداشته اند! لذا بد رفتاری با یک مسلمان، به دلیل چیزی که خود در انتخاب آن نقشی نداشته، بی انصافی محض است. 

چرا نژاد پرستی زننده است؟! 
وقتی انسانی قربانی نژاد پرستی می شود، از حقوق انسانی خود محروم می شود، انسان های نژاد پرست او را به چشم انسان درجه دو نگاه می کنند، حقوق برابری برای او قایل نیستند و به شکل زننده ای مورد آزار قرار می گیرد و از دایره اجتماع خارج انگاشته می شود. 

احمق بودن نژادپرست ها(!):

یک پژوهش علمی نشان داده بود که افراد نژاد پرست، معمولا از هوش کمتری برخوردار هستند و به دیگر عبارت، آدم های احمقی هستند! در این پژوهش می خوانیم:

"There's no gentle way to put it: People who give in to racism and prejudice may simply be dumb, according to a new study that is bound to stir public controversy. The research finds that children with low intelligence are more likely to hold prejudiced attitudes as adults." 
این را بدانیم که برای نژادپرست نبودن، الزما نباید نابغه باشی! هر آدمی که احمق نباشد، می تواند بفهمد که کسی در انتخاب رنگ پوست و نژاد خود نقش ندارد، لذا خیلی احمقانه است که ما گروهی از انسان ها را به دلیل رنگ پوست یا رنگ چشم خود، برتر یا پست تر بدانیم.

الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:
همه انسان ها از هر رنگ و نژاد و دینی، با هم برابر هستند!

الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:
هیچ انسانی، مسئول اعمال اجدادش نیست که مثلا عرب بوده اند و به ایران حمله کرد اند!) و یا مغول بوده اند و مثلا ممکن است جد هشتادم او (!) همراه چنگیز به ایران حمله کرده باشد!

الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:
هیچ انسانی در انتخاب رنگ پوست یا چشمش، یا شکل چشمانش نقش ندارد! مگر من رنگ چشم  خودم را خودم انتخاب کرده ام که باید به دلیل آن مورد بی احترامی قرار بگیرم؟!

الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:
اینکه من چه دینی دارم، به خودم مربوط است، صد البته که شما می توانید آن دین را نقد کنید، اما حق ندارید به من توهین کنید، چون  من دین خاصی را انتخاب کرده ام، یا اینکه در جامعه ای بزرگ شده ام که به دین خاصی اعتقاد دارند! این گناه من نیست!

الزاما نباید نابغه باشی تا بتوانی بفهمی که:
من در محل تولدم، نقشی نداشته ام! خودم محل تولدم را انتخاب نکرده ام، اینکه در ایران بدنیا آمده ام یا افغانستان یا آمریکا، در اختیار من نبوده است. مرا نباید بر اساس  محل تولدم مورد قضاوت قرار دهی! 

برای فهمیدن نکات فوق، الزامی ندارد که نابغه باشی، یک آدم معمولی، این را می فهمد، اما تنها یک آدم احمق ممکن است تصور کند چون رنگ پوست او روشنتر یا تیره تر است، او آدم برتری است. یا اینکه مثلا در قسمت خاصی از دنیا به دنیا آمده است، او آدم مهمتر و با ارزش تری است!!


نکات ذیل در هنگام مشاهده رفتار برخی از هموطنان ما، در ذهن ما شکل می گیرد:

-          اینکه شهروندان کشورهای های عرب همسایه را مسئول جنایات محمد پیامبر و حمله عمر به ایران بدانیم، خیلی مسخره است.
-          مگر آقای فلان که ساکن کویت یا عراق است، در حمله اجدادش نقشی داشته است که او را مسئول می دانید؟! اینکه آنها مسلمان هستند، دلیل این نمی شود که در نوشتار یا رفتار خود به آنها بی احترامی کنیم.
-          کشور ایران از اقوام گوناگون تشکیل شده است، هر قومی به این جامعه خدمتی کرده است، از بختیاری گرفته تا لر و کرد و فارس. بی انصافی محض است که قومی از هموطنان را به تیغ طعن و توهین برنجانیم.

نوشته دیگر امروز مرا نیز بخوانید: 
/-----------/احترام دنیا را با هزینه گزاف و اجلاس نمی توان خرید!/مقابسه جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و اجلاس سران غیر متعهد در تهران!۴۴ نظر:

 1. شخصی در فیسبوک به مسلمانان توهین کرده بود، ناچار شدم این نوشته را منتشر کنم.

  تفضیلات در اینجا:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429187037117301&set=a.167802286589112.28653.100000780246398&type=1

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. لینکش گمنام جان

   https://balatarin.com/permlink/2012/8/31/3133052

   حذف
  2. یک اخوند وقتی میره منبر به همه توهین میکنه انگار توهین حق مسلم اخوند و شعیه هست اما وقتی کسی یک حرف درست میزنه زود عرش خداوند تبارک به لرزه میرسه کم ظرفیت تر از اخوند خودش هست در حالیکه ولی امر مسلمین جهان با وقاحت اعلام میکنه که فقظ اخوند شعیه حرف نو داره

   حذف
  3. توجه: امامان شیعه همگی زنا زاده اندشنبه, شهریور ۱۱, ۱۳۹۱ ۵:۱۵:۰۰ قبل‌ازظهر

   80 درصد مسلمانان جهان سنی اند. طبق شریعت سنی امامان شیعه زنا زاده اند. زیرا در مذهب سنی صیغه و متعه معادل زناست. امامان شیعه همگی بجز چند امام ازدواج نمی کرده اند و کنیز باز بوده و فرزندانشان کنیز زاده اند لذا سنی ها آنها را زنا زاده میدانند.

   حذف
  4. تو آتئیست حرامزاده نمیخواد از طرف سنی ها به شیعیان فحاشی کنی

   حذف
 2. گمنامیان من نمیدانم در ایران هستی یا نه اما :

  1) در ایران بسیاری از مردم مسلمان هستند که به غیر مسلمانان دائما توهین های رکیک می کنند من این را در همسایه هایم و در خیابان و در کامنتهای وبلاگ ها و فیسبوک دیده ام.

  2) توهین به مسلمانان با مسخره کردن و فحاشی به درندگان دین اسلام فرق دارد. مثلا علی هزاران ایرانی و عرب و یهودی و قبطی و ... را کشته است و فحاشی به علی فحاشی به مردم مسلمان نیست.
  همچنین جوک ساختن از قرآن و حدیث و مسخره کردن امام نقی و ... فحاشی به مسلمانان نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دقیقا درست می گویی عزیز جان،

   اما رفتار غلط برخی از مسلمانان، دلیل نمی شود شما نیز رفتار غلط داشته باشی!

   بله، حق با شما است که اصولا وقتی کسی بگوید قران حرف هایش درست است، به جمعیت بزرگی از جامعه انسانی بی حرمتی کرده، چه انکه قران کافران را درجه دو و یا نجس می داند. / اما نکته مهم اینجاست، گرامی، اگر رفتار فلان دیندار در توهین به شما زشت است، چرا یک غیر مسلمانا باید همان رفتار را از خودت برزو بدهد؟!

   آیا نباید فرقی بین شما و آن شخص باشد؟! او چون شستشوی مغزی شده، چون زامبی ها قوانین قران را قبول می کند و به شما توهین می کند، اما بقیه چه؟!

   گرامی، قانون زشت و غیر انسانی قصاص را چرا نکوهش می کنیم؟! چون در آن می گوید هر کاری دیگران کردند، تو هم همان را انجام بده!! خوب ما که نباید قانون قصاس را درباره توهین اعمال کنیم!

   حذف
  2. صد البته که توهین به حسین و علی و دیگر اوباش، توهین به عقیده است و کاملا آزاد است

   یعنی یک مسلمان نمی تواند بگوید چون به علی توهین کردی، به من توهین کرده ای!

   علی قسمتی از اعتقاد او است.توهین به آن آزاد است.

   حذف
  3. مسلمانان با ایمان آدمهایی وحشی و شرخر صفت هستند. در ایران دیده ای که چه جانوران وحشی بیرق اسلام را در دست دارند. صد رحمت به گرگ و کفتار.

   یک اروپایی که با مسلمانان وحشی مواجه شود دفعه بعد می نویسد ورود سگ و گرگ و کفتار با قلاده آزاد ولی مسلمان حتی با قلاده و پوزه بند ممنوع!

   حذف
 3. البته علی خیلی کمتر از کوروش آدم کشته

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این چه مذخرفی بود الان گفتی ؟!!
   چه ربطی به موضوع داشت مسلمون ؟!!!!

   حذف
  2. تو اونجا بودی تعداد کشته های کوروش رو ثبت می کردی نه؟
   کیرم دهن توی دروغگو

   حذف
 4. سخن گاندی رهبر استقلال هند درباره قیام حسین:

  من ارمغان تازه ای برای هند نیاوردم،فقط نتیجه را که از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا گرفتم ارمغان دولت هند کرده ام.
  اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی پیمود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرند هم حدی دارد!!!

   اگر گاندی به امام حسین مشنگ شما اعتقاد داشت، خوب می رفت مسلمان می شد...!!

   حذف
  2. میتونی تو گوگل سرچ کنی
   دوست داشتن امام حسین ربطی به اعتقادات نداره
   امام حسین نماد شرافت و آزادگی و انسانیته
   فقط آدم های تاریک دلی مثل تو وشمر و یزید و اون کامنت گذار بی ادب با نام « گاینده » دشمن امام حسین هستن

   حذف
  3. از خالی بندی های شیعه.

   اینشتن هم که میگویید مسلمان شده بود، پاستور هم از روی دستور مداوای شاش شتر امام صادق واکسن را کشف کرده و مقتدای بن هیل هم امام نقی بوده.

   راستی مارشال رومل گفته من با مطالعاتم در باره غزوات بدر و احد استراتژی و تاکتیک نبرد صحرایی را آموختم.

   حذف
 5. برو کونتو با اب و صابون تمیز بشور باشه گمنام؟؟؟

  پاسخحذف
 6. کدوم یکی از حرفاش (گمنامیان) اشتباه بود که تو (قم نامیان) اعتراض میکنی به شیوه ی بدوی؟
  اگر خیلی معترضی دلیل بیار ...
  در ضمن تو دهنتو تمیز بشوری انگار اون کونشو شسته ...

  پاسخحذف
 7. در این متن نژاد پرستها احمق نام برده شده اند و شمایی که دم از احترام به عقاید میزنید " گوه می خورید " که نژاد پرستهارو احمق نام می برید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خیلی جالبه تا الآن ندیده بودم کسی از نژاد پرستی دفاع کنه
   احترام عقیده درسته ولی نه برای کسانی که انسان های دیگر رو تحقیر می کنن به خاطر رنگ، نژاد ، مذهب و یا هر چیز دیگری
   خیلی جالبه که شما به کسانی که به نژادپرستان حمله می کنن رو آدم های احمق می دونین به این دلیل که احترام عقیده اینها رو نداشته اند
   در حالی که در اکثر جوامع نژاد پرستی ممتوع است همانطور که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند هم آمده است همه انسان هابا هم برابرند

   حذف
  2. من فقط نتیجه یک تحقیق علمی را نوشته ام،

   بررسی علمی نشان می دهد نژادپرست ها معمولا احمق هستند، تقصیر من چیست؟!

   آینه چون نقش تو بنمود راست....خودشکن آیننه شکستن خطاست...!!!

   حذف
 8. در بين مثال هايي كه زديد با موضوعي كه راجعبش اين نوشتار را نوشته ايد تفاوتي وجود دارد،شنا گفتيد نبايد به انسان ها به خاطر رنگ چشمشان توهين شود چون اين رنگ چشمشان را خودشان انتخاب نكرده اند و لازم نيست آدم نابغه باشه تا اين موضوع را بفهمه!!!اما مساله اينجاس كه انسان ها دينشان را خودشان انتخاب كرده اند(حداقل بسياري از دينداران كه با آنها بحث كرده ام اذعان داشته ند كه خودشان تحقيق كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه مثلا اسلام بهترين دين است!) و انتخاب دين آنها دست خودشان بوده و مانند رنگ چشم بهشان به ارث نرسيده،آيا ميتوان به اين افراد كه ادعا ميكنن با تحقيق ديني را برگزيده اند توهين كرد و ايشان را احمق ناميد؟؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیا بد رفتاری با پیروان یک دین، نژادپرستی محسوب می شود؟
   در بالا با ذکر چند مثال از چند منبع مختلف، نشان دادم که ساده ترین تعریف نژاد پرستی، بد رفتاری با یک اقلیت، و دسته بندی آنها بر اساس چیزی که به ارث برده اند، نژادپرستی می داند.

   اسلام نیز به نوعی به مسلمانان به ارث می رسد، هر کودکی از زمان تولد از پدر و مادر مسلمان، مسلمان خوانده می شود و از کودکی آنقدر او را شستشوی مغزی می دهند، تا مسلمان شناخته شود.

   صد البته که این رفتاری غیر انسانی با یک کودک است، اما واقعیت این است تقریبا همه مسلمانان، به نوعی اسلام را به ارث برده اند و خود در انتخاب این دین، نقشی نداشته اند! لذا بد رفتاری با یک مسلمان، به دلیل چیزی که خود در انتخاب آن نقشی نداشته، بی انصافی محض است.

   حذف
 9. من از نوشته ات خوشم آمد و چیز یاد گرفتم . لزوما" نه به این معنی که همه را تمام و کمال قبول دارم ولی از آن ، نکات بسیاری را برداشت کردم ... ممنون

  پاسخحذف
 10. عمو جون دیگه جوگیر نشو، خودت دهنه همه رو سرویس کردی مستر گمنامیان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بله،

   من دهن همه رو سرویس کردم! اما هیچگاه به مسلمانان بی حرمتی نکرده ام و توهین نکرده ام.

   قریب سه هزار نوشته تنها در این وبلاگ و در نقد اسلام نگاشته ام، می شود یک مورد را نشان بدهی که به یک مسلمان توهین کرده باشم؟!

   حذف
  2. « من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی »
   پس چرا کامنت های منو حذف میکنی دروغگو

   حذف
 11. من توهین از زبان شما خیلی شنیدم آقای گمنامیان یادمه در بالاترین بعضی اشخاص که مخالف شما حرف میزد بهش می گفتید خفه !! یه بار هم یک کاربر مسلمان از فاطمه و محمد دفاع می کرد که شما با کلمات رکیک بهش گفتید دیلدو در فلان فاطمه و پیامبرت !! خیلی از کاربران بالاترین از فحاشی ها و توهین ها و تحقیر های شما از شما کینه دارند بیخودی اینجا ژشت روش ان فکری نگیر مگه تو نم گویی اسلام ویروس است پس آدم که مبتلا به ویروس است باید در قرنطینه باشد و از انسان های معمولی جدا کرد ومحدود کرد و زمانی که ویروس زدایی شد قاطی مردم میشوند شتر سواری دلا دلا که نمی شود انسان های روشن فکر به مکانی آرام نیاز دارند به دور از مسلمانان فاشیست واقعا از شر مسلمانان باید به کره مریخ پناه برد اگه همین طوری پیش بره فکر می کنم نصف جمعیت اروپا در چند سال آینده از آن مسلمانان باشه دین اسلام یه دین ضد بشریه بر خلاف حقوق بشر باید تبلیغ و اعتقاد داشتن به این دین ممنوع اعلام بشه اعتقاد داشتن به عقاید ضد بشری بر خلاف حقوق بشره اروپا باید شرط مهاجرت را بر مبنای لائیک بودن افراد بگذاردو جلوی رشد جمعیت مسلمانان را بگیرند از همین مهاجران هزاران تروریست افراطی میشه ساخت

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگه اسلام اشتباه باشه نابود خواهد شد مثل فاشیسم و کمونیسم
   اگه پیشرفت میکنه پس درسته و باید بمونه و شما لائیکها باید نابود بشین

   حذف
 12. گرامی،

  من گفتم به مسلمان زنده ای که مثلا همسایه ام است، بی احترامی نمی کنم و نباید بی احترامی کنم!

  نه اینکه اسلام را نقد نمی کنم! محمد یک نفر معروف و شناخته شده است، مثل هر سیاستمدار و یا فرد معروف دیگری می شود نقد یا مورد توهین قرار بگیرد.

  او در زندگی ما اثر داشته، زندگی ما را زیر و زبر کرده، معلوم است که درباره او اظهار نظر می کنیم.

  در ضمن،
  من در جواب فحاشی کاربر مشکوکی به نام فاکس (که معلوم شد جاسوس رژیم بوده)، از کلمه خفه استفاده کرده بودم، چون حرف های زشتی می زد!

  دیلدو فاطمه را یادم می آید، اما دیلدو پیامبر مکرم اسلام را خیر...!!!

  پاسخحذف
 13. من فاکس رو می شناسم فاکس بیچاره یه کاربر اصلاح طلب حکومتی بود که شما دیگه زیادی توهم زدید یه چیزی حالا در مورد ساشتیانی گفت دلیل محکمی نبود که جاسوس باشه ! به جز فاکس به کسان دیگه هم توهین می کردید و همیشه با جملات تحقیر آمیز و تمسخر آمیز با منتقدینتون برخورد می کردید برای همین عده زیادی از نوع برخورد شما متنفر شدند از جمله خود من !! از بس باند شما گزارش تخلف رد می کرد خیلی از منتقدین شما آیدیشون بسته شد! کلا کسی که از حقوق بشر و انسانیت دفاع می کنه شایسته و برازنده اون شخص نیست که از الفاظ چاله میدونی و جلف مثل دیلدو و شورت و ... استفاده کنه الان ما باید ثابت کنیم کلمه مقدس به کار برده شده دیلدو از طرف شما در مورد استعمال در پیامبر مکرم اسلام بود یا فاطمه ؟! اگر واقعا مردی یه دعوت نامه بالاترین برام بفرست یا جور کن که باور کنم واقعا انسان آزاد اندیشی هستی در برابر مخالفت چون آیدی من به خاطر کل کل با باند شما بسته شد D:

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوب سایت بالاترین که هست، چرا نمونه نمی روید بیاورید!!؟؟


   ضمنا، فاکس جاسوس رژیم بود، او از دستگیری سام آشتیانی در سفارت در حالی خبر داشت که کسی نمی دانست. مشخص بود وصل است به رژیم که از سفارت خبر داشته است.

   حذف
  2. بیکارم مگه از بین هزار تا کامنت 2 سال پیش برم کامنت های تخمی تو را در بیارم این چیزیه که همه میدونند چه اخلاق سگی داشتی باهات حال می کردم توی بالاترین هر چی میگفتی الکی باهات لج می کردم حالا حرفتم قبول داشتما ولی کرم لجبازی داشتم :)) نگفتی حالا تو که اینقدر ادعای آزادی و حقوق بشریت میشه حاضری برام اکانت بالارین جور کنی یا همش فقط بلدی شعار بدی و الکی ژست روشنفکری بگیری؟ راستی یه چیزیم بهت بگم شنیدم می خوان از طریق پرچی زاده آمارتو بگیرن فامیلاتو تو ایران اذیت کنند یا گروگان بگیرن خودتم مثل شاپور بختیار با یه نقشه حساب شده با چاقو بکشن یه دست و پات هم قطع کنند اخبار مهمی برات دارم یه اکانت بالاترین برام جور کن تا اسم اطرافیان خائنت رو که حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی شدن رو بگم کمکت کنم جونتو چطور نجات بدی کلی پول واسه تو انتر دارن خرج می کنند می خوان همون دیلدو رو بکنن تو کونت از انگلیس برو فقط همینو بهت بگم برادرانه کثیف تر و آدم فروش تر از انگلیسی ها وجود نداره چقدر ساده ایی پناه بردی به خانه دوم جمهوری اسلامی از اونجا مبارزه می کنی :))

   حذف

  3. از میان این همه دوستی که در اینترنت دارم، ،فقط اسم رضا پرچی زاده را می دانند! حالا هی اسم او را می آورند!

   اگر پرچی زاده آدم فروش بود، با رژیم مبارزه نمی کرد!

   حذف
  4. فخر آور هم با رژیم مبارزه کرد پناهندگی گرفت رفت آمریکا :)) عجب احمقی هستی تو مگه اینا میان به عوامل نفوذیشون می گن با نظام مبارزه نکنید ! آره دیگه چون دیدند با پرچی زاده میونت شکر آب شده اون هم ازت کینه ورداشته دارن روش کار می کنند پیشنهاد های هنگفتی بهش دادند در ازای دادن اطلاعات در مورد تو امیدوارم که بهت خیانت نکنه چند نفر دیگه هم از فعالین حقوق بشر هم هستند که تو رو می شناسن دارن روشون کار می کنن من جای تو بودم فلنگو می بستم در می رفتم از انگلیس اونجا دیگه برای تو امن نیست باید مدیونم باشی که بهت اطلاعات محرمانه رسوندم اطلاعات دیگه هم دارم

   حذف
  5. شما گوساله های اطلاعاتی، فکر می کنید خیلی زرنگ هستید، کسانی که برای آزادی می جنگند، حتی اگر اختلاف نظر هم داشته باشند، به هم خیانت نمی کنند!!

   حذف
  6. کله گنده تر از پرچی زاده هم خریده شده اینکه جوجه است در برابر آنها در طول تاریخ ایرانی جماعت معروف بوده به خیانت و خنجر از پشت زدن آزادی کیلو چنده پای پول که وسط بیاد طرف پدر مادرش هم فراموش می کنه :))) کله پوکت رو به کار بنداز من که نفعی نمیبرم از این حرفا پرچی زاده هم عددی نیست در سیاست سابقه مبارزه چندانی نداره کبریت بیخطره برای نظام تازه به نفع نظام هست پرچی زاده چون بر علیه پهلوی هاست و اختلاف و تفرقه اپوزسیون رو بیشتر می کنه طول عمر نظام را زیاد تر فقط خواستم آگاهت کنم بدونی دور ورت چه خبره من فقط یه سری اطلاعات محرمانه داشتم چون دوست داشتم دلم واست می سوخت شکنجه شدی افشا کردم وگرنه هیچ اطلاعاتی احمق نیست اینطوری حرف بزنه که چی گیرش بیاد ؟! حواست به خودت باشه عزیز به اطرافیانت اعتماد نداشته نباش

   حذف
 14. حدیث از حضرت زهرا:
  تن زن عورت است.

  (الگوی زنان شیعه خودش را عورت میدانسته)

  پاسخحذف
 15. سپاس از دوستِ عزیز گمنامیان که مرا در جریانِ این مکالمه دلکش قرار داد. خدمتِ دوستان عرض کنم که بله، بنده و جنابِ گمنامیان کماکان با هم اختلافِ نظرِ سیاسیِ شدید داریم، اما اینکه بنده بخواهم ایشان را به خاطرِ این اختلافِ نظر بفروشم - آن هم به جمهوری اسلامی - لطیفه بسیار فرحبخشی است. آدم-فروشی و از آن مهمتر خودفروشی در ایران بسیار راحت تر بود و ما نکردیم و سوختیم و ساختیم؛ حالا که دیگر این سوی دنیا هستیم و از حیطه قدرتِ جمهوری اسلامی به دور، اگر نه از گزندش کاملا در امان. به هر ترتیب، امیدوارم خداوند دوستانِ بد دل را به راه راست هدایت کند، که با دروغ و دغل کاری از پیش نمی رود.

  پاسخحذف
 16. دروغگوی بزدل پس چرا کامنت ها را حذف کردی آقای آزادی بیان؟!!!

  پاسخحذف
 17. نمونه ایی از فعالیت سیاسی پرچی زاده در فیس بوکش حمله همه جانبه به تشکیل اتحاد و شورای ملی !!:
  http://alefnegar.blogspot.com/2012/08/blog-post_31.html

  پاسخحذف
 18. گمنامیان خجالت بکش

  گمون که نه ولب باور دارم که یک چیز به این سادگی رو هرکس که هتا اندک خردی داشته باشد، باید بداند که هر کس زبان خودش را دارد و آن زبان را بهتر از هر زبان دیگری می فهمد
  شمایی که خود را مبارز می نامید، هنوز پس از ۳۴ سال نفهمیدید که مسلمان تنها زبان تازی منش خود را می فهمد؟
  آیا نیاز به ۳۴ سال دیگر دارید تا یک چیز به این سادگی را بفهمید؟
  اگر کسی از خانواده یا مسلمانی را که هوادار او هستید و یا خود را عاشق او می بینید و برای همین میخاهید که به مسلمانان ناسزا و دشنام گفته نشود، پس بهتر است دست از اسلام ستیزی بردارید و به همان دین فاحشه مغزان درآید
  اسلام که به تنهایی هیچ است
  این مسلمان فاحشه مغز است که سنگسار، تجاوز، چپاول و شکنجه و تقیه و کشتار و بچه بازی و جاکشی و دیوسی و فاحشه تنی و چه و چه را همه در راه اسلام انجام میدهد. آیا این مسلمانی ارزش احترام دارد؟
  من اگر به چنین پیروانی احترام بگزارم، خودم از آنها جاکش تر و کونی تر و فاحشه مغز تر هستم

  پاسخحذف
 19. گمنامیان خجالت بکش

  گمان نمیکنم ولی باور میکنم که یک چیز به این سادگی رو هرکس که هتا اندک خردی داشته باشد، باید بداند که هر کس زبان خودش را دارد و آن زبان را بهتر از هر زبان دیگری می فهمد
  شمایی که خود را مبارز می نامید، هنوز پس از ۳۴ سال نفهمیدید که مسلمانان تنها زبان تازی منش خود را می فهمند؟
  آیا نیاز به ۳۴ سال دیگر دارید تا یک چیز به این سادگی را بفهمید؟
  اگر کسی از خانواده یا مسلمانی را که هوادار او هستید و یا خود را عاشق او می بینید و برای همین میخاهید که به مسلمانان ناسزا و دشنام گفته نشود، پس بهتر است دست از اسلام ستیزی بردارید و به همان دین فاحشه مغزان درآید
  اسلام که به تنهایی هیچ است
  این مسلمان فاحشه مغز است که سنگسار، تجاوز، چپاول و شکنجه و تقیه و کشتار و بچه بازی و جاکشی و دیوسی و فاحشه تنی و چه و چه را همه در راه اسلام انجام میدهد. آیا این مسلمانی ارزش احترام دارد؟
  من اگر به چنین پیروانی احترام بگزارم، خودم از آنها جاکش تر و کونی تر و فاحشه مغز تر هستم

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.