جمعه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۳

آقای خامنه ای! کام همگان باد روا، کام شما نه‌ / ایام همه خرم و ایام شما نه‌!




نوروزانه. سروده دکتر اسماعیل خوئی: (صفحه فیسبوک اسماعیل خوئی)
کام همگان باد روا، کام شما نه‌ / ایام همه خرم و ایام شما نه‌
زان گونه عبوسید که گویی می نوروز / در جام همه ریزد و در جام شما نه
وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری / شا م همگان می‌ گذرد، شا م شما نه‌‌
و انگار که خورشید بهارانهٔ ایران / بر بام همه تابد و بر بام شما نه
ای مرگ پرستان، بپژوهیدم و دیدم / هر دین بخدا ر‌ه برد، اسلام شما نه
قهقاه بهاران بسوی خلق به شاد باش / پیغام خدا آرد و پیغام شما نه‌
ای جزٔ دگر آزاری انعام شمایان / مایان همه را عیدی و انعام شما نه
از عشق و جمالید چنان دور که گو یی / مام همگان زن بود و مام شما نه‌
وان سان چه غرامد دلتان کز تف دانش / خام همگان پخته شود، خام شما نه‌
وین زلزله کز علم در ارکان خرافه است / خواب همه آشوبد و آرام شما نه
وین صاعقه در پردهٔ اوهام جهانی / زد آتش و در پردهٔ اوهام شما نه‌
و آنگه ز دوای خرد و عاطفه، درمان / سر سام جهان دارد و سر سام شما نه‌
سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل / احکام نرون دارد و احکام شما نه‌
و اندر حق فرهنگ هنر پرور ایران / اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه‌
وین قافلهٔ پیشرو دانش و فرهنگ / از گام همه برخورد، از گام شما نه
وین مام طبیعت به فر آوردن انسان / وام هجرش هست، ولی وام شما نه
ای معنی‌ آ مال شما را نه‌ جزٔ آ لام / کام همگان باد روا ، کام شما نه‌

ای دین شما دین الم زان که به تسبیح / جزٔ نیم پسایند، الف لام شما نه‌
وی جزٔ الم، البته الم تا دگران راست / سر چشمهٔ انگیزش و الهام شما نه‌
شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم / ای ملت گریه به جزٔ انعام شما نه‌
ما هم چو گل از خندهٔ خود سر بدر آریم / بر کام خدا، نه از قبل کام شما نه
وینگونه در این عید روان آهوی امید / رام همهٔ ماست، ولی رام شما نه‌
ای عام شما در بدی و صفتی خاص / وی خاص شما نیک تر از عام شما نه‌
پوشید عبا زیرا پوشاک بشر را / اندام همه زیبد و اندام شما نه‌
ای مردم ما را بجز اندیشه و دانش / بیرون شدی از مهلکهٔ دام شما نه‌
بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران / وا باد ولی مکتب اوهام شما نه
بادا که ببازار جهان دکهٔ هر دین / وا ماند و دکانک اصنام شما نه‌‌
ای تا به سیاست کسی‌ اعدام نگردد / تدبیر سیاسی بجز اعدام شما نه‌
گر بخشش خصمان خدا خواهم از خلق / نام همه شان میبرم و نام شما نه‌
یعنی‌ که سر انجام همه نیکو / خواهم به سر انجام و سر انجام شما نه‌
ای از پس خون دلمان نوشی جزٔ مرگ / از بهر دل خون دل آشام شما نه‌
بادا که بنا‌ می‌ زد فردای رها یی / فرجام همه باشد و فرجام شما نه

چند  نوشته اخیر این وبلاگ
نوشته های پیشین: 


دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۲

شباهت پوتین و احمدی نژاد: هر دو اقتصاد کشور خود را بر باد می دهند، و در ابعاد بین المللی منفور هستند..!

در پی بحران در اکراین و بیم دخالت نظامی روسیه، روزنامه گاردین گزارش کرده است که بانک مرکزی روسیه، مبلغ ده میلیارد دلار از اندوخته خود را فروخته است، تا جلوی سقوط روبل (واحد پول روسیه) را بگیرد. البته بماند علی رغم این موضوع، ارزش واحد پول روسیه، بیش از دو درصد کاهش یافته است، که از نظر اقتصادی، می تواند بسیار نگران کننده باشد. 

پوتین و احمدی نژاد، شباهت های بسیاری دارند، هر دو قدرت کشور ثروتمندی را به دست آورده اند، هر دو با برگزاری انتخابات مضحک و نمایشی، قدرت را گرفته اند، و هر دو زمانی به قدرت رسیده اند که کشور متبوع آنها، پول کلانی دارد! 

همانطوری که احمدی نژاد، اقتصاد فلج و نیمه جان آن زمان ایران را بر باد داد، اکنون نیز پوتین، روش مشابهی را پیشه کرده است. 

اقتصاد جهانی چون زنجیر به هم پیوسته است، و تحریم های اروپا یا آمریکا، براحتی می تواند کمر اقتصاد هر کشوری را بشکند، حتی اگر آن کشور قدرتمند و ثروتمندی چون روسیه باشد. 

ادامه این بحران، و ایجاد تحریم های جدی علیه روسیه، می تواند عواقب وخیمی را به همراه داشته باشد، چون غیر از تحریم های غرب، سرمایه گذاران دیگر کشورها، از فعالیت اقتصادی در روسیه وحشت خواهند داشت،  و از طرف دیگر، حتی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع روسی نیز، دیگر به کشور خود اعتماد نخواهند کرد و ترجیح می دهند در نقاط دیگر دنیا سرمایه گذاری کنند. 


نوشته های پیشین: