شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۴

آنان که رای دادند، انگشت خود را به خون کودکان سوری آغشته کردند، نه به جوهر پای صندوق رای...!

آنان که رای دادند، انگشت خود را به خون کودکان سوری آغشته کردند، نه به جوهر پای صندوق رای...! ____________ شرم باد بر تمامی کسانی که پای صندوق رای خامنه ای حاضر شدند، آنها دانسته یا ندانسته، در بخشی از جنایات خامنه ای شریک هستند...! _________ صدام حسین هم انتخابات فرمایشی برگزار می کرد، و اگر کسی به او رای نمی داد، همان شب توسط ایادی صدام، کشته می شد..!! در انتخاباتی که سال 2002 در عراق برگزار کرد، صد در صد مردم، به صدام رای دادند...!! (حتی 99درصد هم نه! صد در صد!). ________ در انتخاباتی که صدام برگزار می کرد، همه موظف بودند شرکت کنند. اگر کسی شرکت نمی کرد، جانش در خطر می بود و در نتیجه، به کسانکی که در انتخابات صدام حسین شرکت کرده اند، هیچ حرجی نیست. -------------- دو تفاوت عمده بین انتخابات ایران و عراق (در زمان صدام) وجود دارد: الف) انتخابات در ایران کمی متفاوت است. کسی را علت عدم شرکت در انتخابات ترور نمی کنند، ممکن است کسی که شرکت نکرده، بعدا کمی دچار مشکل شود، ولی خطر مرگ ندارد. ب) صدام نیازی به حضور مردم در پای صندوق رای نداشت، ولی این حکومت جمهوری اسلامی، نیاز به حضور مردم دارد. __________ می دانم که بخشی از مردم در این رای گیری شرکت کرده اند، آنها دانسته یا نداسته، در بخشی از جنایات خامنه ای شرکت شده اند....به یاد آنها می آورم که دویست هزار انسانی که در سوریه کشته شده اند، حاصل جنایات خامنه ای هستند و این افرادی که رای داده اند، به این رژیم کمک کرده اند تا به جهانیان بگوید که ما دیکتاتور نیستیم، و مشروعیت داریم، نگاه کنید که مردم چگونه پای صندوق رای شرکت می کنند؟! ------------ پرسشی ساده مطرم می کنم، و گفته خود را اثبات می نمایم: پرسش: تصور کنید که اکثریت مردم ایران در انتخابات شرکت نمی کردند، آنگاه: الف) غیر از این بود که پایه های رژیم خامنه ای به لرزه می افتاد؟ ب) آیا در مقابل جامعه بین المللی می توانست ادعا کند که او مشروعیت دارد؟ ج) آیا وحشت، وجود خامنه ای را فرا نمی گرفت؟ و مردم ایران را صف کشیده، در مقابل خودش احساس نمی کرد؟ آیا فکر نمی کنید که با توجه به نکات فوق، خامنه ای از شدت جنایات خود می کاست؟ من ادعا نمی کنم که فورا خامنه ای اعمال خود را متوقت می کرد، ولی قطع یقین، از شدت جنایات خود می کاست. -------------- بگذارید رک و پوست کنده بنویسم، اینکه تعداد قابل توجهی از مردم، کار اشتباهی را انجام دهند، چیزی از قباحت و زشتی آن عمل نمی کاهد... شرکت کنندگان در انتخابات، باید از کار خود شرمسار باشند...