جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۱

دروغ شاخداری به نام زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام!/ این صحابه محمد بوده که دخترانش را زنده به گور می کرده!

پیش درآمد:

تناقض احمقانه اسلامی: اعراب چهار تا چهارتا زن می گرفته اند، بعد هم اعتقاد دارند که  دختران خود را هم زنده به گور می کرده اند! خوب اینطوری که قحطی زن باید می شده و به هر صد تا مرد عرب، باید یک زن می رسیده، نه هر مرد چهار تا زن داشته باشد! 

اصل مطلب: 

شاید مهمترین انتقادی که به اسلام وجود دارد، این است که چرا در این دین الهی (!)، عملا دستور به کتک زدن زنان داده شده است؟ چرا زنان شهروند درجه دو محسوب می شوند؟ چرا ارزش شهادت آنها نصف ارزش شهادت مرد است؟ چرا نمی توانند قاضی شوند؟ چرا علی رغم نیاز بیشتر کودکان به مادر، حضانت کودکان با پدر است؟ 

بدون شک اسلام به صورت نظام یافته به نقض حقوق زنان اقدام می کند و اجازه می دهد مردان جامعه، آنها را سرکوب کنند.

هرگاه این انتقاد مطرح می شود، ماله کشان دینی (معروب به روشنفکر دینی!) ، ماله بدست وارد میدان می شوند و می گویند قبل از  رسالت محمد و اختراع (!) دین اسلام توسط او، در جامعه عربستان حقوق زنان به شدت نقض می شده است و حتی زنان را زنده به گور می کردند! و چون محمد نمی توانست یک دفعه جامعه را متحول کند، سعی کرد ذره ذره این کار را انجام دهد. لذا با روی کار آمدن اسلام، حقوق زنان به شدت متحول شد و موقیت زنان در جامعه افزایش یافت!

استدلال آنها نیز آیه های قرانی است که می گوید: (در سوره نحل)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ﴿۵۹﴾

ترجمه:و هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند چهره‏اش سياه مى‏گردد در حالى كه خشم [و اندوه] خود را فرو مى‏خورد(۵۸)از بدى آنچه بدو بشارت داده شده از قبيله [خود] روى مى‏پوشاند آيا او را با خوارى نگاه دارد يا در خاك پنهانش كند وه چه بد داورى مى‏كنند 

لذا مدافعین اسلام می گویند در آن دوره، دختران را زنده به گور می کرده اند و خداوند زنده به گور کردن دختران را ممنوع کرده است.

اما واقعیت چیست؟!

اگر اعراب جاهلیت، دختران را زنده به گور می کرده اند، پس چگونه نسل اعراب ادامه یافته است؟! لطفا توجه کنید که برای ادامه نسل، باید هم زن و هم مرد زنده باشند تا بچه دار شوند! اگر دختران زنده به گور می شدند، باید نسل اعراب منقرض می شد!

تنها کسی که دخترش را زنده به گور می کرده، صحابه خود محمد بوده است!

اولا به یاد بیاوریم که اکثریت کسانی که به محمد گرویدند و مسلمان شدند، افرادی با سابقه بد (دزدی و راهزنی و ..) بوده اند.  حال به ماجرای اصلی برگردیم:

واقعیت این است که یکی از اصحاب محمد، به نام قیس بن عاصم، تنها کسی بوده که چنین کاری کرده است! انها تنها چند سال قبل از اختراع (!) اسلام توسط محمد! داستان این بوده که تمامی زنان قبیله او، توسط پادشاه حیره اسیر می شوند، چرا که این قبیله، مالیات نمی داده است. آنها به نزد پادشاه می روند و خواهش می کنند که دختران و زنان آنها را رها کند، پادشاه می گوید بسیاری از زنان شما، اینجا ازدواج کرده اند، من انتخاب را به عهده خود آنها می گذارم، اگر دوست دارند، می توانند به پیش شما برگردند، اما نه خودم آنها را مجبور می کنم، نه اجازه می دهم شما به آنها زور بگویید و آنها را مجبور کنید.

از میان زنان آن قبیله، تنها دختر فردی به قیس بن عاصم، از بازگشتن سر باز می زند و ترجیح می دهد نزد شاه مذکور بماند. این باعث سرشکستگی پدر او (قیس) می شود و قیس قسم می خورد هر زمان کودک دختری داشته باشد، آن را زنده به گور کند!

 در کتاب تاریخ تمدن اسلام (جرجی زیدان) می خوانیم:

" . . . ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ[ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ] ﺑﺮنعمان ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻴﺮه ﺑﺎج و ﺧﺮاج (ﺟﺰﻳﻪ)  ﻣﻴﺪاد و ﭼﻨﺪي از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﻳﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮد و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺸﻴﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ را اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪء ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﮔﺮان آﻣﺪ. ﻟﺬا ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﺰد ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده، اﻣﻮال و اوﻻد ﺧﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ. ﻧﻌﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺶ آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﭘﺲ زﻧﺎن ﻣﺎ را ﭘﺲ ﺑﺪه.
ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ:  دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺨﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺷﻮﻫﺮﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮده ﭘﻴﺶ ﭘﺪرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪء دﺧﺘﺮﻫﺎي ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﻧﺰد ﭘﺪرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ. ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد، ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺸﺮج را رﻫﺎ ﻧﻜﺮد و ﻗﻴﺲ از رﻓﺘﺎر دﺧﺘﺮ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪه، ﻧﺬر ﻛﺮد ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد او را ﺑﻜﺸﺪ . . . "

هنگامی که قیس بن عاصم (که از صحابه پیامبر است) و بسیار نیز نزد مسلمین عزیز و فرهیخته محسوب می شود، اسلام را قبول می کند، و همراهان او به محمد می گویند او چنین قسمی خورده است، آیات فوق نازل می گردد!

در حقیقت، هر کسی با آی کیو معمولی، می تواند بفهمد که اگر اعراب، دختران خود را زنده به گور می کردند، دیگر نسل آنها ادامه نمی یافت.

در جمع بندی باید گفت، داستان زنده به گور کردن زنان در میان اعراب، شاید به ندرت وجود می داشته است، اما به صورت یک رویه نبوده است، تنها چون یکی از اصحاب محمد، خود قصد انجام مجدد این عمل را داشته است، این آیه نازل شده است.

منابع مسلمانان نوشته اند که قیس (صحابه عزیز محمد!)، تا سیزده تن از دخترانش را زنده به گور کرده است!

در چند نوشته بعدی، با مثال های دیگر به این مساله خواهم پرداخت که چگونه محمد و اسلام، باعث عقب رفت و نقض حقوق زنان شده اند. ۳۰ نظر:

 1. این واقعه در قرآن بهش اشاره شده
  سوره تکویر آیه 8 و 9
  سوره تکویر در مکه نازل شده
  اگه این ( زنده بگور کردن دختران ) دروغ بود مشرکان مکه خودشون جواب پیغمبر رو میدادن و نیازی به دفاع جانانه شما (از مشرکان مکه ) نبود

  پاسخحذف
 2. بهتره بجای انکار حقایق تاریخی کمی هم در مورد سکس با مادر که توسط آتئیست ها انجام و تشویق میشه توضیح بدی
  http://zibanawak.wordpress.com/2012/08/30/mo/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. sekse baa maadar tajrobeye shakhsiye khode toye nafahme yaa haziyaanhaaye oon zane ravaaniye maeloomolhaal ke linkesho gozaashti? bahse raftaarhaaye seksi baa bahse ghabool daashtane va yaa radde tavahhomi be esme khodaa do maghooleye kaamelan motafaavete. age haalit nist o harf mizani behtare ke az haghaayeghe taarikhi! harf nazani va beri ye kam ketaab bekhooni. agar ham jozve baraadaraane arteshe saayberi hasti baaz ham boro ye sari be touziholmasaayel bezan va charandiyaate marjaeto dar mourede seks baa amme dar vaghte zelzele va ghavaaede bache baaziye sharii bekhoon.

   حذف
  2. با درود
   من به آن سایت سر زدم:
   یکم این که تو که اهل قرانی توی این سایت ها چه می کنی؟
   دوم اینکه منطور نویسنده مشاوره با والدین در مورد مسایل سکسی بوده نه خود سکس با مادر که حتما شما هم این را فهمیده بودید ولی بیماری کسانی که قرانی هستند و شیعه تقیه است و دروغ و خدعه

   حذف
  3. ای کیو!!
   این کسی که شما می گویی از سکس مادر حرف می زند، خداپرست است، اینجا هم که دارد قران می خواند در این ویدیو!!

   پس لطفا رویت را کم کن:

   http://www.youtube.com/watch?v=nE8NIuNewnw

   حذف
  4. یه دروغ دیگه
   امیدوارم خوانندگان پی به فریبکاری این آدم برده باشن
   یه آتئیست رو خداپرست جا معرفی میکنه
   دیگه چطور میتونم اثبات کنم این گمنامیان دروغگوست

   حذف
  5. ای کیو،

   دارد قران می خواند، تلاوت می کند(!)، آنوقت می گویی آتیست است؟!

   حذف
 3. خوانندگان عزيز همانطور که مي بينيد آتئيست ها به هيچي اعتقاد ندارن و اگه پاش بيفته به مادر خودشون هم رحم نميکنن حتي حيوانات هم دست به چنين عمل شنيعي نمي زنن
  همانطور که شاه از نام کوروش بزرگ سو استفاده ميکرد
  خامنه اي هم از نام امام علي سو استفاده ميکنه
  نه کوروش بزرگ مسول استبداد شاه هستش نه امام علي مسول استبداد خامنه اي
  گمناميان با دروغ هاش به تاريخ اسلام شما رو ميخواد متحرف کنه
  متن زير رو که از ويکي پدياي انگليسي در مورد امام علي هستش بخونيد( ويکي پدياي انگليسي معتبرترين دانشنامه توي اينترنته )
  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Muslim_view_of_Ali
  توي اين صفحه امام علي از ديدگاه مورخان و فيلسوفان بزرگ (غير مسلمان) بررسي شده
  اين لينک که صفحه جدا در مورد نگاه غير مسلمانان به امام علي هستش بريد
  من در مورد هيچ شخصيت تاريخي نديدم که صفحه ديدگاه در مورد اون شخصيت ايجاد شده باشه
  اين نشون ميده امام علي براي غیر مسلمانان چقدر جذاب بوده
  یازده دیدگاه مثبت در مقابل سه دیدگاه منفی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ای کیو!

   ویکی را تو می توانی بروی عوض کنی خودت (به شرطی بلد باشی انگلیسی بنویسی!)
   کجاش معتبره؟

   حذف
  2. گمنامیان عزیز،

   این یارو شلوغ کار و فرافکنه! به علی‌ خامنه‌ای در ظاهر میپره، بعد از رجانیوز لینک میده! ادعا میکنه که اسلام لندن رو گرفت! داستان اینه که یک یک خبر نگار زن بی‌ بی‌ سی‌، یه بار در مترو تعدادی زن محجّبه میبینه، که البته طبق عکس، همگی‌ ریشه‌ای آفریقایی یا خاور میانه‌ای دارند. اینا ممکنه تورسیت یاا مهاجرانی باشند که از کشورهای "اسلامیشون" در رفتند و غرب به اونا پناه داده. حالا این خبر نگار زن بدون اینکه سوالی بپرسه از اونا، شاید همگی‌ در مراسمی بودند مثلا، گویا مطلبی میگه که رجانیوز و کیهان دستمایه قرار دادند، و این بیچاره هم باور کرده! ( رفتار این مسلمین، بسیار منو یاد ساده‌لوحی یا مار موزگری محمد بچه باز میندازه که اراجیف وافسان‌های قوم یهود رو باور کرد و در از قول الله بدبخت زبون بسته خالی‌ بندی کرد!)

   بزریم! این "بنده الله" کارش خراب تر از این حرفهاست که منو شما بخواهیم راجع به اینکه اصلا ویکی پدیا چیه، چطور میشه ازش استفاده کرد، مرجع معتبر و چارچوب بحث چیه، مطالعهٔ معتبر آماری یعنی‌ چه باراش توضیح بدیم!

   او حتا ماله کش افتضاحیه! وقتی‌ هم می‌فهمه که علی‌، این سگ کش مدینه، غیر از سگها و یهودیهای مدینه، دستش به خون ایرانیان نیز آغشته هست، با وقاحت تمام ایران رو استانی از مملکت اعراب، و قیام ایرانین رو "شورش چند راهزن" معرفی‌ میکنه! فحش خواهر مادر هم که مثل اکثر مسلمین خوب بلده!

   حذف
  3. « دارد قران می خواند، تلاوت می کند(!)، آنوقت می گویی آتیست است؟! »
   خودش زیر ویدیو نوشته
   « قرآن اگر برای من عزیز است برای وجود تو و مادرم هست ای پدربزرگ نازنین ام»
   یعنی اعتقادی به قرآن ندارد و برای ادای احترام به مادر و پدر بزرگش (که مسلمان بوده اند ) می خواند
   واقعا فهمیدن این جمله سخته!!!!

   حذف
  4. آقای Ulysses
   من تمام سایت ها رو میخوانم و برای من صحت خبر مهم است نه سایت
   ولی دستپاچه به نظر میرسی !!!!

   حذف
 4. برای شناخت درست اسلام و پیامبرش چندان نیازی به بازگشت به تاریخ نیست. این دین اهریمنی را از نتیجۀ امروزش می توان به خوبی شناخت. مسلمانان خشک مغز بهتر است از خودشان بپرسند این چگونه دینی است که پیروانش تا این اندازه دروغگو و بدسرشت هستند؟ این چگونه دینی است که سر تا پای پیروانش را پلیدی گرفته و همچنان از آن دفاع کورکورانه می کنند؟
  محمد اگر پیامبر درستی بود پیروانی اینچنین پیدا نمی کرد. پیامبری هوسران در کنار امامانی زنباره و تن پرور نتیجۀ بهتری نخواهد داد.

  پاسخحذف
 5. ay mosalmoonha ,javab bedin,,
  allah essmeh yeki az bothayeh dkhele kabeh boodeh va in bot az jensseh moanass boodeh ast va tanha boty hast ke mohamad anra nashekast, va hanooz ham dar dakhele kabeh mojoud ast, va khodeh mohamad va padarash bot parast boodand, nameh pedarash ham ke abodollah boodeh ast, pass zendeh begoor kardan mozakhrafaty ast ke akhoondha kardan tou mokhe in bache akhoondha,
  agar ghoran az tarafeh khoda amadeh chera, khodavand nameh khodash ra allah ke essmeh yek bote moanass va marbout be zamaneh botparastye arabha boudeh ast gozashteh, ????????

  asslan jour dar nemiad harjour ke hessab kony,
  khodavand bayad mariz basheh ke khodash ra ba essmeh yek boteh moredeh parasteshe botparastaneh makeh be mohamad va digar arabha moarefy konad

  jenabe gomnamian , in nahveh az mobarezeyeh shoma ba jahl va nadany ra mepasandam

  پاسخحذف
 6. چرا توهین یا افترا به هم بزنیم هر چیزی را در ظرف و مکان خود باید برسی کرد و در موردش قضاوت ما ملت افراط و تفریط هستیم در زمان پیامبر اسلام قوانین او پیشرو و مدرن محسوب میگشت نسبت به اعتقاد هر شخص باید احترام قایل شد حتی اگر با نظر ما مخالف باشد چه فرقی بین یک شخص مذهبی متعصب با یک فرد غیر مذهبی متعصب هست هیچ هر دو به خودشان اجازه میدهند با شدیدترین وجه ممکن دیگری را سرکوب کنند آیا خاخامان یهودی وارث موسی هستن؟آیا پاپ وارث عیسی هست ؟آیا روحانیت سنی و شیعه وارث محمد هست؟ آیا استالین دقیقا ایده مارکس را پیاده کرد تعصب و پرده دری در هر ایده و مسلکی به تحجر و فاشیسم ختم میشه....

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اصلا هم اینطور نبوده قبل از محمد زنانی مثل خدیجه در عربستان بودن (که البته محمد خوب ازش به عنوان نردبان استفاده کرد) ولی بعد از ظهور اسلام عزیز! همین زنها حداکثر بایستی در فکر اجابت نیاز آقاشون روی شتر میبودن نه بیشتر از اون! در ضمن همه دینها سر و ته یه کرباسن و کشیدن این مدل ماله قدیمی شده دوست عزیز! مدلهای جدیدتر اومده بروز کن!

   حذف
  2. اصلا نکنه جنبش فمنیسم از عربستان قبل از اسلام شروع شده باشه!!!!!!
   دست بردارید از این توهماتتون
   واقعا دشمنی تا چه حد
   برای دشمنی با اسلام حمایت کردن از اعراب وحشی قبل از اسلام نهایت تحریف و وقاحته

   حذف
 7. اصلا نکنه جنبش فمنیسم از عربستان قبل از اسلام شروع شده باشه!!!!!!
  دست بردارید از این توهماتتون
  واقعا دشمنی تا چه حد
  برای دشمنی با اسلام حمایت کردن از اعراب وحشی قبل از اسلام نهایت تحریف و وقاحته

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما لطف کن یکی از زنان تاجر موفق عرب بعد از اسلام رو معرفی کن و خانواده ای رو از نگرانی نجات بده! در ضمن اعراب بعداز اسلام نه تنها وحشی موندن که وحشی تر هم شدن چون دیگه راهزنی و قتل و غارت و برده داری و تجاوز اسمش عوض شده بود به "جهاد در راه الله"

   حذف
  2. دوست عزیز اسم تاجرها ،خیاط ها ،نجارهاو... رو در تاریخ نمی نویسن مگر در موارد خاص ( مثل خدیجه )
   شما لطف کن اسم یه تاجر زن عرب (غیر از خدیجه) قبل از اسلام نام ببر
   سوال محال دور از انصافه

   حذف
  3. هند همسر ابوسفیان. چیزی راجع به گوگل یا ویکی پدیا به گوشت خورده؟ حتی توی ویکی هم که توسط ماله کشان بطور مداوم مورد تفقد قرار میگیره نتونستن نقش زنان در جامعه پیش از اسلام رو کاملا حذف کنن و قبل از بقیه ماله کشی ها میخونیم که:

   "زنان در آیین‌های دینی عربستان پیش از اسلام، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند؛ در عربستان سه ایزدبانوی مهم به نام‌های لات، منات و عزی مورد پرستش بودند و گروهی از زنان از جمله لکعاء بنت عیص در کعبه به خدمت بت‌ها مشغول بوده‌اند. چندشوهری در عربستان پیش از اسلام، کاملاً رایج بود."

   این سوال که چجوری زنان که درحد بت بودن رو زنده به گور میکردن بماند. ظاهرا مردها رو صیغه هم میکردن! احتمالا خدیجه همین کار رو سر محمد درآورده که محمد بعدا تلافیش رو در آورده و قضیه رو بر عکس کرده (شما رو ... گیر آوردن دوست عزیز، نمیگم چی! خودت حدس بزن) فکر کن! محمد هوو داشته!!!!

   حالا شما نام یکی از زنان موفق عربی که بعد از اسلام جزو موارد خاص بودن! رو هم بنویسی قبوله، نه اونهایی که رو شتر ...! بحث توحش رو هم زیر سیبیلی رد کردی شیطون!!

   حذف
  4. « بحث توحش رو هم زیر سیبیلی رد کردی شیطون »
   من اینو جواب ندادم چون خیلی سوال مضحکی بود
   تا حالا کلمه « تمدن اسلامی » رو شنیدی اگه دوست داری بدونی چیه توی گوگل سرچ کن
   اونوقت خودت از نسبتی که به اعراب بعد از اسلام دادی شرمنده میشی
   « حالا شما نام یکی از زنان موفق عربی که بعد از اسلام جزو موارد خاص بودن »
   شما برو واژه « عایشه » رو در همون گوگل سرچ کن
   عایشه که یک زن بود اونقدر نفوذ بین مسلمانان داشت که خلیفه سوم عثمان بوسیله شورشی کشته شد که عایشه بر ضدش بر پا کرده بود
   متاسفانه عایشه با استفاده از همین نفوذ لشگری رو برای جنگ به سمت امام علی مهیا کرد
   تا امام علی رو مانند عثمان برکنار کرده و شخص مطلوب خودش رو خلیفه کنه
   اما در نهایت از امام علی شکست خورد وامام این زن اسیر رو جوانمردانه بخشید

   حذف
  5. هاهاها، برو که خوب پوزت خورد. در ضمن چیزی به نام تمدن اسلامی معنی نداره حوصله ندارم در این رابطه فهوه ایت کنم. عایشه هم چون وسیله بچه بازی محمد شده بود بعد که بزرگتر شد و فهمید چه بلایی سرش اومده سعی کرد تا میتونه وراث محمد رو قهوه ای کنه. حالا غیر عایشه کسی رو تو بساطت نداری که اسباب شرمندگی پیغمبرت نباشه لااقل؟!

   اینها رو که خوب زیرش زاییدی اسباب تفریح شد، این قضیه هووی محمد رو براش ماله مرغوبی داری یکم بیشتر بخندیم؟

   حذف
  6. بحث توحش رو بازم زدی کوچه علی چپ بلا!!!

   حذف
  7. « بحث توحش رو بازم زدی کوچه علی چپ بلا »
   وقتی تمدن اسلامی رو که همه قبول دارن انکار میکنی چه جوری میتونم جوابتون رو بدم
   « این قضیه هووی محمد رو براش ماله مرغوبی داری یکم بیشتر بخندیم؟ »
   واقعا متاسفم حتی اسلام ستیزترین آدم ها چنین چرندیاتی نگفتن

   حذف
 8. هر چیزی خالقی داره و برترین خالق همان خدای محمد است
  کسی باید به این صراحت حرف بزنه که حداقل دکتری داشته باشه حالا آقا یا خانوم نویسنده تو هم به این اندازه سواد داری یا نه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما از کجا از سطح سواد و تحصیلات من اطلاع داری؟! نکند خدای محمد به تو گفته!؟

   ضمنا، می شود بفرمایید خالق خدای محمد کیست؟! مگر نه اینکه خودت می گویی که هر چیزی خالقی دارد؟!

   حذف
  2. خیلی بی سواد و خام التاریخ هستید ، پدر خالق محمد آیت الله جنتی میباشد ....
   نمیدونم تو این ساندیس چی داره که شعورو فهمو انسانیت آدمو کلا از بین مـــےبره ....
   اساتید آیات و چپوندالات ، شما ممدو ایلو تبارشو به حال خودشون بذارید و دین من دراوردیشونم مسله خانوادگیه خودشونه که تو پارلمانت غار بهش رسیدگی میکنن خودشون ، تو مسائل خانوادگیه دیگرون هم الفضولی نکنید و بجاش سعی کنید انسان بی آزاری باشید .... و من الله و ازینا
   انسانم آرزوست ... صاداقالاهو خلخالی دیوث

   حذف

   حذف
 9. خدایی ایرانی هامون خیلی اوق شدن .. وقتی ادای روشنفکرا رو در میارین و با این اسلام ستیزی احساس خوبی بهتون دست میده .. دقیقا عین این میمونه که گوز بوی گه بزنین بعد فکر کنین که عطر کوکو چنل رو زدین .. تنها به مسلمونا توهین که نمیکنین عقده هاتون رو سر ما مسیحی ها هم خالی میکنین .. فکر میکنین پیامبر فقط همون زرتشت هزار زنه است ..بعد میان ادیان ابراهیمی مسیحیت و یهودیت رو واسه ما نقد میکنین .. شما برین با شاش گاو طبق دستور اوستا خودتون رو غسل بدین باوو .. واسه ما روش عن فکری بازی در نیار

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.