دوشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۰

وقتی مجاهدین،اعضا بشدت وفادار خود را در کمپ اشرف شکنجه می کنند، اگر در ایران قدرت را بدست بگیرند، با مردم معترض چه می کنند ؟!


داستان کفن دزد را انتهای این مطلب نوشته ام، حال حکایت مجاهدین خلق و رژیم آخوندی است، بعد از انقلاب، مردم ایران همه می گفتند خدا پدر شاه را بیامرزد، فقط دزدی می کرد و دولتش فاسد بود. اما این نظام آخوندی ، اجازه زندگی به مردم را نمی دهد و کشور را خرابه کرده است.

بر فرض محال ، زبان مریم رجوی  لال ، چشمش کور، زبانش لال، اگر مجاهدین خلق در ایران قدرت را بدست گیرند، کاری با مردم می کنند که مردم بگویند خدا پدر آخوندها را بیامرزد! (چندبار نوشتم خدا؛ البته که این ضرب المثل است وگرنه خواجه حافظ هم می داند من خداناباور هستم!)

براستی ، این فرقه تروریستی وقتی با اعضا محدود خود ، که برای کمک به این سازمان جان خود را در معرض خطر قرار داده اند و طرفدار سازمان نیز هستند، چنین می کند، اگر روزی قدرت را بدست بگیرد، با مردم عادی  و مخالفین خود چه می کند ؟!

اصل دمکراسی ، بر اساس تحمل گروه ها و نظرات موافق بنا شده است، در رفتار طرفداران این سازمان ، هیچ گونه تحمل انتقاد یا نظر مخالفی به چشم نمی خورد و از همه بدتر، گزارش  جنایات روسا مجاهدین ، علیه اعضا فریب خورده و نگون بخت این فرقه تروریستی است که به گوش می رسد.

داستان وقتی چندش آور می شود که می شنویم مجاهدین خلق ، بسیاری از افراد ناآگاه را با وعده دروغین اقامت کشورهای غربی و مرفه ، به جهنم کمپ اشرف می کشانند  و البته که کمپ اشرف، سیاه چاله غیر قابل بازگشت است و مجاهدین اجازه خروج اعضا را از آن نمی دهند.

نمی دانم گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر درباره مجاهدین و نقش وحشیانه حقوق بشر در کمپ اشرف را خوانده اید یا نه ، اما من اینجا خلاصه ای از آنرا برای شما نقل می کنم، اصل گزارش را در اینجا  از سایت سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر بخوانید)


ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رهﺒﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﻧﺎراﺿﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت (ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﻴﺎﯼ ﺧﺎرج)  ، ﺣﺒﺲ هﺎﯼ اﻧﻔﺮادﯼ، ﺿﺮب و ﺟﺮح، ﺁزارهﺎﯼ رواﻧﯽ و زﺑﺎﻧﯽ، اﻋﺘﺮاف هﺎﯼ اﺟﺒﺎرﯼ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﺒﺮ از ﺁزار هﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺒﺲ و ﺁزار اﻋﻀﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺒﺲ هﺎﯼ اﻧﻔﺮادﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽ دهﻨﺪ.  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در دهﻪ ﻧﻮد ﻣﻴﻼدﯼ ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را در زﻧﺪان هﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد. ﻋﺮاﻗﯽ هﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻓﺮاد را در زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1992 ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ 2001 ﺑﻪ ﻣﺪت هﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادﯼ در ﮐﻤﭗ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد ﺷﺎهﺪان ﻋﻴﻨﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺟﺎن دادﻩ اﻧﺪ.  ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎم هﺎﯼ ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮋاد، ﻋﻠﯽ ﻗﺸﻘﺎوﯼ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮ ﻋﺴﮕﺮﯼ در ﺳﻠﻮل ﺧﻮد در ﮐﻤﭗ اﺷﺮف ﺷﺎهﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎراﺿﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻨﺎم ﭘﺮوﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎهﺪ ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﯽ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻨﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ﺗﺮاﺑﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﯼ (ﺗﺮاﺑﯽ)  از ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ دو در ﺁن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ، ﺑﻮد

ﻳﮑﯽ از ﺷﺎهﺪان ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ،ﻣﺪت هﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1992 ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ 2001 را در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ اﻧﻔﺮادﯼ درون ﮐﻤﭗ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺷﺎهﺪ دﻳﮕﺮ، ﺟﻮاهﺮﯼ ﻳﺎر، از ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1995 ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ 2000 ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در زﻧﺪان هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.  هﺮ دوﯼ اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻋﻀﺎﯼ ارﺷﺪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮﮎ ﺳﺎزﻣﺎن را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ زﻳﺎدﯼ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ ﺧﺮوج دادﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﺒﺎس ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﮋاد، ﻋﻠﯽ ﻗﺸﻘﺎوﯼ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮﻋﺴﮕﺮﯼ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎهﺪ ﻣﺮگ ﭘﺮوﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ در درون ﻳﮑﯽ از زﻧﺪان هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل 1995 ﺑﻮدﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ در دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﭼﮏ اﻣﻨﻴﺘﯽ در ﻓﻮرﻳﻪ 1995 در ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ.  ﭘﺮوﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در هﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻋﻠﯽ ﻗﺸﻘﺎوﯼ ﺑﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ در دوﻣﻴﻦ روز دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ

  "روز اول ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﺁﻣﺪ و ﭘﺮوﻳﺰ اﺣﻤﺪﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮد.  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺁوردﻧﺶ، دﻳﺪم ﺁﻧﻘﺪر زدﻩ  ﺑﻮدﻧﺶ ﮐﻪ هﻴﭽﯽ از اﻳﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد."

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1992 ﺗﺎ ژاﻧﻮﻳﻪ 2001 ﺑﻪ ﻣﺪت هﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادﯼ در ﮐﻤﭗ اﺷﺮف ﮐﻪ ﮐﻤﭗ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ در ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد. وﯼ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎل 2002 ﻋﺮاق را ﺗﺮﮎ ﮐﺮد.


پی نوشت :
داستان کفن دزد و پسرش را شنیده ایم، کفن دزد وقتی که می خواست بمیرد ، به پسرش گفت که پسر جان ، کار بکن که مردم بگویند خدا مرا بیامرزد، وقتی چشم از دنیا فروبست،  پسر راه پدر را در پیش گرفت و به کفن دزدی ادامه داد، اما نه تنها کفن را می دزدید، بلکه یک چوبی نیز به مرده بیچاره ، فرو می کرد و اقوام مرده های قربانی ، همیشه می گفتند خدا کفن دزد اولی را بیامرزد، لااقل فقط کفن می دزدید و مرده ها را بی حرمت نمی کرد !

لینک این مطلب در بالاترین-------------آزادگی------ریشه ها 

مطالب قبلی :۸ نظر:

 1. منکوچکترین شکی به عملکرد ضد بشری سازمان مجاهدین ندارم

  پاسخحذف
 2. چگونه اسلام دستور کشتن بیش از دو میلیارد انسان را صادر کرده است؟
  How Islam has issued orders to kill more than two billion people?
  * هموطنی که نماز می خوانی و روزه می گیری لطفاً این را حتماً بخوان!
  ترجمه تحريرالوسيله خمينى جلد چهارم

  تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه
  (گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)
  مساله۱ – از يهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير كاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.
  مساله ۲ – حكومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى كفار يعنى مشركين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ، چه اينكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفته نيست ، و همچنين از كسانيكه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين كيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيست و كافر جربى شناخته مى شوند كه يا به اسلام در مى آيند يا كشته مى شوند، چه اينكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل ديگر باشند.

  *( این یعنی کشتن همه هندیها و ژاپنی ها و کره ای ها و چینی ها و… یعنی کشتن بیش از دو میلیارد نفر مجاز شمرده شده و باجگیری از تمام مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان٬ یعنی اگر قدرتش را پیدا کنند حتماً این کار را انجام خواهند داد. این یعنی گفتگوی تمدنهای اسلامی!؟ این یعنی دوران طلائی خمینی !؟ این یعنی مدینه فاضله اشرف !؟ این یعنی اسلام توحیدی !؟ این یعنی اساس فلسفه اسلامی !؟ و این در رساله همه آخوندها هست و هر روز در حوزه درس داده می شود). *( این احکام را نمی توا نند نفی کنند زیرا احکام واجب اسلام را نفی کرده اند و از اسلام خارج شده اند و اگر هم تایید کنند بر تروریسم در اسلام صحه دوباره گذاشته اند).
  * هموطن اگر نماز می خوانی و روزه می گیری احکام آن در کتاب تحریر الوسیله در کنار احکام بالا است٬ آیا وجدان تو راضی به کشتن بیش از دو میلیارد انسان٬ مرد٬ زن و کودک تنها به دلیل مسلمان نبودن می شود؟ آیا می توانی مسئولیت این جنایت بزرگ ضد بشری را که با نام و پشتیبانی معنوی و مادی تو انجام شود را بپذیری؟ از سوی دیگر این افکار وحشیگرایانه بیگانه که قرنها به زبان دیگری در کنج تاریک حجره ها ادامه داشته باعث نابودی چهره صلحدوستی و نجابت ایرانیان شده و صلح و ثبات جهانی را نیز به خطر انداخته و بطور مسلم باعث جنگهای منطقه ای و بین المللی خواهد شد.

  به پندار نیک٬ گفتار نیک و کردار نیک خویش بازگردیم.
  .«کورش فردوسی»

  پاسخحذف
 3. من فتنه خمینی و فرقه رجوی رو کاملا در یک راستا میبینم
  در افکار بیمارگون . فاشیزم . استبداد و فردپرستی و سرسپردگی به ایدیولوژی خاصی . اینکه تنها و تنها خود رو محق دانستن
  نفی آراء و عقاید مخالف . نفی هر اندیشه آزاد و مستقلی
  استفاده ابزاری ار دین . افکار توتالیته و همسان ساز نظیر شووی سابق با چاشنی اسلامی
  نگاهی دقیقتر به اعضاء و منش این فرقه بیمارگون و فاشیست گویای واقعیت است!

  پاسخحذف
 4. کاش به جای هوچیگری معمول خودت دقت می کردی و می دیدی که چه کسی این گزارش را تهیه کرده و چطوری؟ آن وقت می فهمیدی که این گزارش را مهدی قائمی (که آن زمان مسئول بخش ایران در دیده بان بوده) بر اساس گفتگوی تلفنی (!) با یک سری از بریده های مجاهدین (که به احتمال زیاد جذب واواک ج.ا شده بوده اند) تهیه کرده. به علاوه هیچ منبع مستقل دیگری هم این گزارش را تهیه نکرده. نه امنستی و نه هیچ سازمان مستقل حقوق بشری دیگه چنین چیزهایی رو تایید نکرده. در واقع ایرین خان رییس سابق امنستی الان برای حفاظت اون بدبخت های ساکن اشرف فعاله. قضیه وقتی جالب تر می شه که ببیینم این جناب هادی قائمی بیزنس حقوق بشر رو از کار در لابراتوارهای فیزیک آسان تر یافته و مشاور نیاک (لابی ج.ا در آمریکا) هم هست کسیه که امضاکننده ی پتیشن اخیر علیه برداشتن مجاهدین از لیست تروزیستی امپراتور بوده. من هیچ علاقه ای به مجاهدین ندارم. اما اینها رو فقط برای اطلاعت گفتم. ببینم این قدر شرافت داری که این کامنت رو پاک نکنی یا نه

  پاسخحذف
 5. آدم جالبی هستی
  توی این دنیای سرکوبو سرکوفتو هزارجور کوفتو زهر مار دیگه خوشم اومد این باز گذاشتن نظرات تا این حد و استقبال از پذیرفتن هر نوع نظر و حرفی

  برات آرزوی موفقیت میکنم عزیز

  اگه خدایی هست میسپرمت بهش

  پاسخحذف
 6. من فقط یک سوال از این مجاهدین خلق دارم. آیا رییس جمهور منتخب اینا با رای بقیه انتخاب میشه؟ اگر جواب مثبت هست، یعنی توی این گروه هیچکس دیگه ای لایق ریاست جمهوری پیدا نمیشه؟؟؟؟ پس اینهمه آدم که اونجا هستند به چه درد میخورن؟ فقط سیاهی لشگر هستند؟ تنها تفاوت اینا با رژیم هیتلر این هست که هیتلر تونست به قدرت برسه و برنامه هاشو پیاده کنه.
  باید به اینا گفت که دیگه دوران رهبر و پیشوا و ... تموم شده. دوران مقدس مآبی هم لااقل برای مردم ایران تموم شده. یعنی توی کل این مجاهدین یک خانوم پیدا نمیشه که نخواد روسری سرش کنه؟؟؟

  پاسخحذف

نکاتی که هنگام استفاده از بخش کامنتها بهتر است به آن دقت فرمایید:
**١_ بنا به اعتقاد راسخ و بی چون و چرای من به آزادی بیان ، کامنت های شما مستقیما منتشر می شود. ** ٢_لطفا هنگام گذاشتن کامنت، یک اسم برای خودتان در نظر بگیرید تا دیگران و نویسنده وبلاگ راحتر بتوانند به شما پاسخ دهند. ** ٣_تمام کامنت ها را بدقت می خوانم و تنها در جایی که واقعا لازم باشد ، در بحث ها دخالت می کنم، چون من تریبون خودم را داشته ام و حرفم را زده ام ، باید اجازه دهم بقیه حرفشان را بزنند. ** ٤_تنها کامنت های ترولرها و کامنت هایی که شامل لینک های غیر معتبر ، مانند سایت های آلوده به بد افزار هستند،برای امنیت خواننده های وبلاگ ، حذف می شوند. ** ٥_در سمت چپ جعبه ای که در آن نظر خود را می نویسید، شما عبارت (اشتراک ایمیل) را می بینید، درصورتی که ایمیل خود را در آنجا وارد کنید، کامنت های جدید را با ایمیل، دریافت خواهید نمود. ** ٦_شما حتی در فحش دادن به نویسنده وبلاگ هم آزاد هستید! حتی به بهانه توهین به خودم نیز کامنتی را حذف نمی کنم، من جانم را می دهم که تو حرفت را بزنی، اما خواهش میکنم به جای فحش دادن، به موضوع نوشته بپردازید.